Byggnadstekniskt arbete

Efter att kartläggningen och skaderapporten blivit gjorda följer de byggnadstekniska arbetena, först rivningsarbetena. Efter detta i normala skadefall torkningen, varefter de byggnadstekniska återbyggnadsarbetena.

I vårt företag har vi yrkeskunniga skadesanerare, som reparerar skadan från början till slut, enligt åtgärdsförslaget i rapporten.

Vatten- och fuktskadornas saneringsarbeten är något helt annat än att utföra en vanlig renovering. I rivningsskedet måste sanerarna kunna göra rätt avgränsning så skadade konstruktioner inte lämnas obemärkta. Om man i saneringsskedet lämnar kvar skadade konstruktioner kan detta i framtiden orsaka stora problem. Vi skolar våra sanerare så de skall kunna göra rätt avgränsning och i samarbete med kartläggarna, kan vi bjuda våra kunder en fungerande sanering.

Efter rivningsskedet monterar sanerarna torkning enligt åtgärdsförslaget i rapporten.

Efter torkningen påbörjas byggnadsarbetet. Vi utför allt från stomarbeten till montering av ytmaterial.