Ventilation

Ventilationen ska tillföra ren luft och vädra ut luftföreningar som alstras av olika verksamheter, byggnadsmaterial och inredning. Rätt dimensionerad och väl fungerande ventilation är en förutsättning för bra inomhusluftkvalite.

Luftväxling, luftkvalitet och temperaturer är starkt beroende av att ventilationssystemet fungerar. Fel planerad ventilation eller bristande underhåll kan leda till problem:

  • Om uteluftsintagen är felaktigt placerade kan t.ex. bilavgaser spridas till hela byggnaden. Ibland släpps byggnadens förbrukade avluft ut för nära luftintaget så att man får rundgång i ventilationen. Återluft och roterande värmeväxlare medför också återföring av luftröoreningar i högre eller mindre grad.
  • Om tillluftssystemet utsätts för fukt kan mikrober börja växa. Detta kan ske i uteluftsintag med dåliga regnskydd eller i tilluftsfilter, vid luftkonditionering (kyld tilluft), vid luftbefuktning eller om det bildas kondens i kanalerna, t.ex. om ventilationen stängs på natten.
  • Föroreningar kan samlas i och spridas från tilluftsfilter som byts för sällan, i invändig kanalisolering eller på insidan av tillluftskanaler. Tillluftsfilter måste kunna ta bort även de minsta partiklar och bör ha lägst klass F7, helst F9.
  • I byggnader med enbart mekanisk frånluft (fläktutsug, vanligt i bostäder) skapas ett undertryck, särsklit om friskluftsventilerna är för små. Genom undertryck kan förorenad luft sugas in genom små springor från t.ex. krypgrund eller fuktskadad väggisolering.

Grunden för en bra ventilation är tillräcklig luftväxling, att ventilationsflöden är balanserade och ett regelbundet underhåll.