Vi förbättrar inomhusmiljön

Efter att man hittat orsaken till problemet ges ett förslag till åtgärder. Vanliga åtgärder som utförs för att förbättra inomhusluften är bl.a.:

  • Sanering av fukt- och mikrobskador
  • Byta ut material som emitterar höga koncentrationer kemiska föreningar
  • Justering av ventilationsflöden
  • Rena ventilationssystemets komponenter
  • Rengöring eller reparation av avloppssystem
  • Ändring i konstruktioner och rördragningar ifall dessa orsakar risk för fuktskada
  • Installering av luftrenare

Vid akuta vattenskador är det viktigt att fukten torkas ut snabbt innan de mikrobiella och kemiska processerna kommit igång på allvar. De hälsopåverkande ämnena kan nämligen finnas kvar i byggnadsmaterialet även sedan de torkat. Grundregeln vid sanering av en fuktskada är att byta ut angripet material, t.ex. mögligt trä, isolering och fuktskadade plastmattor. Vid fuktskador under golvmattor på betong är det inte alltid tillräckligt att byta golvmattan. Ämnen som bildats under mattan tränger ner i betongen för att senare - ofta under många års tid - långsamt vandra uppåt igen där de kan tränga ingenom en nylagd golvbeläggning

Luftrening

Se mer på Airtec Oy Ab:s hemsidor. www.airtecoyab.fi