Vi utreder problemet

Misstänker ni att någonting är fel med inomhusluften? Vi kan utreda vad som är problemet och lösa det. Eftersom orsakerna för dålig inomhusluft kan vara flera olika och källorna kan vara gömda, bör utredningen vara grundlig. Utöver inspektioner, mätningar och analyser inkluderar den en åtgärdsplan för hur du bäst går vidare för att lösa problemet.

  • Fastighetsundersökning
  • Mätteknik
  • Provtagning
  • Kartläggning av hälsoproblem
  • Lokalisering med hund

Fastighetsundersökning

Fastighetsundersökningen utförs i etapper. Förutsättningarna för en grundlig utredning är kombination av bakgrundsinformation, kunskaper i fukttekniskt kunnande och lång erfarenhet av inomhusmiljöproblem.

Utredning / Fastighetsundersökning:

1. Uppdragsdefinition

Tillsammans med er definierar vi uppdraget. Vad skall utredas, i vilka byggnader eller rum och vad misstänker ni.

2. Kunskapshämtning

Vi går igenom allt tillgängligt informationsmaterial om byggnaden, till exempel ritningar, skade- och ombyggnadshistorik och intervjuer med dem som vistas i miljön för att ta reda på hur de upplever problemet. För att kartlägga hälsoproblemen av en större grupp människor, t.ex. i en kontorsbyggnad, använder vi en enkätundersökning (länk).

3. Initialgranskning

Vi gör en första övergripande granskning av fastigheten för att få uppfattning om fastighetens riskkonstruktioner, uppbyggnad, material och för att upptäcka eventuella skador. I samband med initialgranskningen görs mätningar (länk) och provtagningar (länk) vid behov.

4. Första rapport och slutsats

Vad har vi hittat vid initialgranskningen? Var finns det problem? Vad blir nästa steg? Vi ger dig en första rapport.

5. Fördjupad undersökning

På basen av den första rapporten beslutar vi tillsammans vad som undersöks vidare. En fördjupad undersökning kan innebära till kontroll av avloppssystem, ventilation och slutna konstruktioner genom att göra hål i exempelvis väggar och golv för att utföra fuktmätning och provtagning.

6. Rapport och redovisning av resultat

Resultatet av vår fördjupade undersökning får ni i en rapport som innehåller bl.a. anlys- och mätresultat, bild-dokumentation, konklusioner och åtgärdsförslag.

7. Åtgärdsprogram

Vad måste göras? Vi föreslår de mest kostnadseffektiva åtgärderna för att avlägsna och förebygga problemen.

8. Uppföljning

Har åtgärderna fungerat? En tid efteråt kan vi göra en uppföljning för att säkerställa att åtgärderna verkligen har givit resultat.

Mätteknik

Fuktmätning

Fukt är den vanligaste orsaken till inomhusluftproblem. Därför är det viktigt att utföra en fuktmätning för att lokalisera fuktkällan och kartlägga skadeområdet. (länka till vattenskador)

Ventilationsmätning

Ventilationsmätningar utförs för att kontrollera tillräcklig luftväxling och från- och tillluftsflödes förhållande.

Avloppsfotografering

Läckande avlopp kan orsaka fuktskada och hälsoskadliga emissioner till inomhusluften. För att undersöka läckage eller brister i avloppssystemet används avloppsfotografering med en kamera som förs in i avloppssystemet.

Provtagning

Olika typer av provtagning är till stöd då man försöker fastställa eller hitta orsak till inomhusluftproblemet. Provtagningen sker främst på inomhusluften, damm, partiklar och konstruktions- och inredningsmaterial.

VOC

Ett sätt att undersöka inomhusluften är att mäta luftens flyktiga organiska ämnen (VOC = Volatile Organic Compounds). VOC:er är kolbaserade föreningar som förångas i rumstemperatur och kan i inomhusluften härstamma från många olika källor, bl.a. byggmaterial, inredning, kemikalier, utomhusluften, människor och mikrober. Det kan finnas upp till 500 olika VOC:er i vanlig inomhusluft. Genom att utföra en VOC-mätning kan man få ledtrådar till inomhusluftproblemet. Närvaro av vissa VOC:er kan antyda t.ex. ohälsosamt höga emissioner från golvmaterial, närvaro av ovanligt hög mikrobtillväxt eller stenkolstjära.

Mikrober

Mikrobprover kan tas från luften (luftburna sporer) eller konstruktioner (materialprov). Mikrober kan analyseras med olika tekniker: mikroskopiering, odling eller PCR-analys (DNA-baserad). Vid analys av resultat ser man både på arter och mängder av mikroberna, vilka är båda av betydelse.

Uttorkade mikrobskador

Även uttorkade skador kan vara skadliga för hälsan. Föroreningar från uttorkade mikrobskadade områden kan spridas lätt till luften eftersom materialet är torrt och sönderfaller. Torkade skador kan inte lokaliseras med fuktmätare. Då är det viktigt med sensorisk analys (syn, lukt) samt luft- och materialprover. För att fastställa en torkad fuktskada kan man bl.a. använda PCR-analys, var man mäter mikrobers DNA, som finns kvar även om mikroberna är döda. (länka till provtagning)

Partiklar

Partikelprov kan tas från luften eller från rums- eller ventilationsdamm. Partikelprov analyseras bl.a. genom elektromikroskopiering, som ger främst information av hurudana partiklar som finns i provet.

Lokalisering med hund

Mikrobskador som är dolda in i konstruktioner är ett stort problem, eftersom det inte i dagens läge finns bra tekniska metoder för att hitta dem. Det är dock mycket viktigt att lokalisera dessa skador, eftersom de påverkar inomhusluften.

En skolad mögelhund är ett bra hjälpmedel för att lokalisera mikrobskador i konstruktioner. Hunde känner igen även intorkade skador, som inte kan lokaliseras genom fuktmätningar. hunden är ett hjälpmedel på sidan om många andra då man utreder problemet. Hundens markeringar undersöks och på basen av dem bestäms varifrån man tar materialprov. Genom att analysera resultaten kan man bedömma mikrobskadan.

Har ni intresse av ett hundsök i samband med en skade- eller fastighetsutredning kan ni ta kontakt med Jouko Seppänen på telefon 0400 761 518 eller via e-post på adressen jouko.seppanen@drytec.fi

Kartläggning av hälsoproblem

människorna som upplever hälsoproblem är viktiga informanter då det gäller att lokalisera problemutrymmen. Även kartläggningen av typen av hälsoproblem som upplevs kan ge ledtrådar till orsaken till problemet. Kartläggningen genom intervjuer eller/och enkätundersökning.

En enkät används för att systematiskt kartlägga människors hälsoproblem i byggnaden. I vissa fall kan man göra en uppföljning efter saneringsskedet för att undersöka om åtgärderna minskat hälsoproblemen somm upplevts i byggnaden.