Utredning och konsultering

Vi erbjuder byggnadsfysikaliska undersöknings- och konsulttjänster för att förebygga och åtgärda fukt- och innemiljöproblem, för fuktsäker renoveringsplanering och övervakning av byggnadsprojekt.  Vi utför även riskbedömning, fukt- och värmetekniska analyser och planering av fuktsäkert byggande.


Tjänsterna i korthet:

Initialgranskning = En initial granskning av byggnaden då man vill utreda orsaken till innemiljöproblemet. Målet är att få översikt av de riskfaktorer och brister i byggnaden som kan orsaka innemiljöproblem.

Innemiljöutredning = Innehåller mera noggranna undersökningsåtgärder på de delar eller funktioner i byggnaden som konstaterades under initialgranskningen utgöra risk för innemiljön. Målet med utredningen är att klargöra orsakerna för innemiljöproblemet och presentera ett åtgärdsförslag för att avlägsna problemet. Innemiljöutredning info

Konditionsbedömning = En initial bedömning av byggnadens kondition och renoveringsbehov. Syftet med konditionsbedömning är även att utreda behovet för mera ingående undersökningar. Notera att konditionsbedömning inte är samma som konditionsbesiktning *. 

Konditionsutredning = Innehåller riktade och mera ingående undersökningsåtgärder på de delar av byggnaden som vid konditionsbedömningen konstaterats vara vid behov av utredning. Konditionsutredningen utförs då man inte kunnat pålitligt utvärdera konditionen hos en del eller funktion i byggnaden endast via okulär bedömning. Konditionsutredning är bra att utföra bl.a. före man utformar planen för ett renoverings- eller ändringsarbete.  

Fuktsakkunnig = En fuktsakkunnig kan övervaka och vägleda i fuktsäkert byggande vid t.ex. projekteringsskedet, planering av ändringsarbeten, under byggnadsprocessen eller vid produktutveckling. Målet är att förebygga fuktrelaterade problem genom att välja fuktsäkra metoder, konstuktoner och material.  

Projekthantering = Organisering och hantering av resurserna vid renoverings- eller ändringsarbeten på ett sådant sätt att projektet genomförs i enlighet med planerat innehåll och kvalitet, enligt  tidtabell och budget. Tjänsten skräddarsys enligt behovet.

* Konditionsbesiktning = En besiktning eller granskning som utförs i samband med fastighetsköp. Drytec Ab erbjuder inte denna tjänst. Vid behov ta kontakt med ett företag som erbjuder tjänsten, t.ex. Mehtonen Consulting.

 


Initialgranskning

Initialgranskning är en inledande riskbedömning av byggnaden eller de utrymmen som är mål för utredning. Syftet med en initialgranskning är att avfärda eller inrikta misstankar mot vissa områden, verksamheter eller funktioner i byggnaden som kan orsaka innemiljöproblem.

Initialgranskningen är första steget då man vill utreda orsaken för innemiljö- eller luktproblem. Efter initialgranskningen har man en bra uppfattning om byggnadens eventuella riskfaktorer och vad som bör undersökas mera noggrant. Det är viktigt att utföra initialgranskningen för

st, före mera noggranna undersökningsåtgärder, eftersom den hjälper att rikta undersökningarna rätt så att onödiga undersökningar och åtgärder, och således utgifter, kan undvikas. Initialgranskningsrapporten innehåller, beroende på resultat, antingen en plan för vidare undersökningar, åtgärdsförslag, eller både och. Mera om vidare undersökningar i tjänsten Innemiljöutredning.

Då ni tar kontakt med oss kommer vi överens om en tidpunkt då vi kan träffas och besöka objektet. Initialgranskningen utförs genom en intervju med kontaktpersonen och en sensorisk bedömning av byggnaden. Vid granskningstillfället bör finnas tillgängligt byggnadsritningar och dokument som belyser byggnadens historia, liksom tidigare gransknings- och mätningsrapporter och renoveringsdokumentation. Granskningen tar ungefär en timme.

 


Innemiljöutredning

Under en innemiljöutredning utförs sådana undersökningsåtgärder som hjälper att belysa orsaken för innemiljöproblemet. Genom att först utföra en initialgranskning får vi reda på vilka undersökningsåtgärder som bör utföras, vilket gör utredningsprocessen effektiv redan från första början. Se även Initialgranskning.

Innemiljöutredningen kan innehålla en eller flera av följande undersökningsåtgärder:

    • Kartläggning av ventilation: mätning av till- och frånluftsflöden och genomgång av anläggningen för att notera eventuella brister.

    • Kartläggning av användaråsikterna genom intervju eller med hjälp av enkät. Användaråsikterna kan ge mycket värdefull information och ledtrådar om problemet i byggnaden.

    • Inspektion av konstruktioner. Konstruktioner öppnas eller det borras hål för att kontrollera konstruktionens typ och kondition. Materialprov från konstruktioner tas vid behov.

    • Provtagning:

- Fuktmätning

- Analys av mikrober från material, luft eller damm. 

- Analys av kemiska föreningar från inomhusluft eller byggnadsmaterial.

- Analys av sammansättningen av damm eller material

Resultatet från undersökningarna presenteras i en rapport, som innehåller all information som noterats och genererats om orsakerna och omfattningen av innemiljöproblemet. Resultaten, konklusionerna och åtgärdsförslaget för att avlägsna problemet presenteras tydligt och utförligt. Innemiljöutredning info
Konditionsbedömning

Målet med konditionsbedömning är att skapa en opartisk helhetsbild om byggnadens kondition och de mest viktiga renoverings- och utredningsbehoven. Vid konditionsbedömningen ser man allmänt på fastighetens energiekonomiska kondition, innemiljöfaktorer och eventuella riskfaktorer, samt ger förslag på åtgärder gällande dessa vid behov.

Konditionsbedömningen är i enlighet med benämningen en bedömning, och innehåller inte sådana undersökningar eller mätningar som i detalj definierar fastighetens kondition. Fastighetsbedömningen baseras huvudsakligen på bakgrundsinformation och sensoriska observationer av en sakkunnig. Om en eller flera av byggnadens delar inte kan pålitligt utvärderas genom sensorisk bedömning, ger vi förslag på riktade undersökningsåtgärder som utförs i tjänsten Konditionsutredning.

Konditionsbedömningen är en del av väl planerad fastighetsunderhåll, eftersom den förbereder för renoveringar och behovet för reparationer inte kommer som överraskning.

OBS! Konditionsbedömning är inte samma som konditionsbesiktning, som utförs i samband med fastighetsköp. Drytec Ab erbjuder inte konditionsbesiktning. Vid behov ta kontakt med ett företag som erbjuder tjänsten, t.ex. Mehtonen Consulting.

Konditionsutredning

Vid en konditionsutredning undersöks de fördefinierade byggnadsdelarna, konstruktionerna eller funktionerna av en sakkunnig med sådana metoder, och med sådan noggrannhet, att konditionen, skademekanismerna, passande åtgärdsmetoder och rekommenderad tidpunkt för reparation kan definieras tillräcklig noggrant. Genom att utföra en konditionsutredning fås pålitlig information om byggnadens kondition, renoveringsbehov och passande reparationsmetoder.

En konditionsutredning utförs då sensoriska metoder inte räcker till för att fastställa konditionen hos ett del-område eller funktion i byggnaden. Undersökningsåtgärderna som man väljer att använda beror på del-området eller funktionen som undersöks. Exempel på undersökningar är ventilationsmätning, öppnande av konstruktioner, provtagningar, fuktmätningar, värmefotografering, fotografering av avlopp och funktionskontroll av täckdiken. Det är bra att utföra en konditionsutredning bl.a. före planering av renoverings- eller ändringsarbeten.

 

 

Fuktsakkunnig

Inkludera en fuktsakkunnig i ditt projekt! Den fuktsakkunniga garanterar fuktsäkerheten genom att bidra med information om rätt metoder, lösningar och material i t.ex. olika byggnadsprojekt och projektutveckling. Den fuktsakkunniga lotsar projektledaren att göra bra beslut och undvika riskkonstruktioner redan i planeringsskedet. I byggnadsskedet kontrolleras arbetsmetoderna och fuktmätningar utförs för att verkställa fuktsäkert byggande. Tjänsten hjälper dig att undvika val som utsätter byggnaden för fuktskador och innemiljöproblem i framtiden.

Tjänsten skräddarsys enligt behovet eftersom varje projekt är unikt med hänsyn till omgivning, mål, tidtabell, metoder och omfattning.

Ta kontakt med oss!

 

 

Projekthantering

Att uppnå ett bra slutresultat i ett byggnadsprojekt förutsätter bra kontroll över alla del-områden i projektet. Vi erbjuder projekthanteringstjänster som innefattar organisering av resurserna vid renoverings- eller ändringsarbeten på ett sådant sätt att projektet genomförs i enlighet med planerat innehåll och kvalitet, enligt tidtabell och budget.

Till projekthantering tillhör bl.a.

• projektplanering

• kostnadsberäkning

• konkurrensutsättning av planerare och underleverantörer

• förberedning av byggnadsarbetet

• övervakning av byggnadsskedet

• ibruktagandet av objektet

• garantibesiktningar och beställning av reparationsåtgärder

Tjänsten skräddarsys enligt behovet eftersom varje projekt är unik med hänsyn till omgivning, mål, tidtabell, metoder och omfattning.

Ta kontakt med oss!