Tutkimus- ja konsulttipalvelut

Tarjoamme rakennusfysikaalisia tutkimus- ja konsulttipalveluja kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn ja ratkaisuun, vauriokohteiden korjaussuunnitteluun sekä työnaikaiseen valvontaan. Teemme myös suunnitelmien riskiarvioita, kosteus- ja lämpöteknisiä analyyseja ja työnaikaisia kosteudenhallintasuunnitelmia.


Palvelut lyhyesti:

Lähtötilanneselvitys = Alustava selvitys kohteessa kun halutaan lähteä selvittämään sisäilmaongelmaa. Tavoitteena on kohdentaa ne rakennuksen riskitekijät ja puutteet jotka voivat aiheuttaa sisäilmaongelmia.

Sisäilmatutkimus = Sisältää tarkempia tutkimustoimenpiteitä niihin rakennuksen osiin tai toimintoihin, jotka lähtöselvityksessä todettiin riskitekijöiksi tai puutteellisiksi. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sisäilmaongelman syyt ja esittää toimenpide-ehdotus ongelman poistamiseksi. Sisäilmatutkimus info.

Kuntoarvio = Alustava selvitys rakennuksen sen hetkisestä kunnosta ja korjaustarpeesta. Kuntoarvion tarkoitus on myös selvittää lisätutkimuksia vaativat toiminnot tai osat. Huomioi että kuntoarvio ei ole kuntotarkastus *.

Kuntotutkimus = Sisältää kohdennettuja ja tarkempia tutkimustoimenpiteitä kuntoarviossa todettuihin rakennuksen osiin. Kuntotutkimus suoritetaan kun kuntoarvion silmämääräisillä menetelmillä ei ole pystytty tekemään luotettavia päätelmiä jonkin osa-alueen kunnosta. Kuntotutkimus on hyvä tehdä esim. ennen korjaus- ja muutostöiden suunnitelmien laatimista.

Kosteusasiantuntijan palvelut = Kosteusasiantuntija voi valvoa ja opastaa kosteusasioissa esim. projektointivaiheessa, muutostöiden suunnittelussa, rakennusprosessin aikana tai tuotekehittelyssä. Tavoitteena on ennaltaehkäistä kosteusvaurioita varmistamalla kosteusvarman rakentamisen menetelmät, rakenne- ja materiaalivalinnat.

Projektinhallinta = Korjaus- tai muutostyöprojektin resurssien organisointia ja hallintaa sellaisella tavalla että projekti viedään päätökseen suunnitellun sisältöisenä ja laatuisena, aikataulun sekä budjetin mukaisesti. Palvelu räätälöidään tapauskohtaisesti.

* Kuntotarkastus = Kiinteistökauppojen yhteydessä tehty tarkastus. Tätä palvelua Drytec Oy ei tarjoa, vaan pyydämme teitä ottamaan yhteyttä palvelua tarjoavaan yritykseen, esim. Mehtonen Consulting.


 


Lähtötilanneselvitys

Lähtötilanneselvitys on rakennuksesta tai tutkittavista tiloista tehty alustava riskinarviointi. Selvityksen tavoite on kohdistaa huomio rakennuksen rakenteisiin tai toimintoihin jotka voivat aiheuttaa sisäilmaongelmaa.

Lähtötilanneselvitys on ensimmäinen askel kun halutaan selvittää syy sisäilma- tai hajuongelmaan. Selvityksen jälkeen tiedetään enemmän rakennuksen mahdollisista riskitekijöistä, ja siitä mitä asioita pitäisi tutkia lähemmin.  On tärkeää tehdä lähtötilanneselvitys ennen tarkempien sisäilmatutkimusten tekemistä, koska selvitys auttaa kohdentamaan tutkimukset oikein niin että vältytään turhilta toimenpiteiltä, ja siten myös kustannuksilta.  Lähtötilanneselvitys-raportti sisältää kohteesta riippuen joko tutkimussuunnitelman, toimenpide-ehdotuksen, tai molemmat. Jatkotutkimuksista lisää osiossa Sisäilmatutkimus.

Kun otatte meihin yhteyttä sovimme ajankohdan, jolloin voimme tavata ja tarkastaa kohteen. Lähtötilanneselvitys suoritetaan haastattelemalla yhteyshenkilöä sekä tekemällä aistinvarainen arviointi rakennuksesta. Selvitystilanteessa on oltava saatavilla rakennuksen piirustukset sekä asiakirjat jotka valaisevat rakennuksen historiaa, kuten aikaisemmat tutkimus- ja mittausraportit sekä remontointidokumentit. Selvitystilanne kestää normaalitilanteessa 1-2 tuntia.

 


Sisäilmatutkimus

Sisäilmatutkimus sisältää tutkimustoimenpiteita, joiden avulla selvitetään syyt sisäilmaongelmaan. Tekemällä kohteeseen ensin lähtötilanneselvityksen saadaan selville mitä tutkimustoimenpiteitä kohteessa kannattaa tehdä, ja tämä tekee tutkimusprosessista tehokkaan heti alusta alkaen. Katso lisää osiossa Lähtötilanneselvitys.

Sisäilmatutkimus voi sisältää yhden tai useamman seuraavista tutkimustoimenpiteistä:

• Ilmastoinnin tilannekartoitus: tulo- ja poistoilmamäärien mittaus ja järjestelmän läpi käyminen puutteiden havaitsemiseksi.

• Käyttäjäkokemusten kartoitus kyselyn tai haastattelun avulla. Käyttäjäkokemukset voivat antaa arvokasta tietoa tai viitteitä kohteen ongelmista.

• Rakenteiden tutkimus. Rakenteet avataan  tai niihin porataan tarkastusreikiä jotta voidaan tarkastaa rakenne ja rakenteiden kunto. Rakennemateriaalista otetaan tarpeen mukaan näytteitä.

• Näytteenotto ja mittaukset:

- Kosteusmittaus

- Mikrobien mittaus materiaalista, ilmasta tai pölystä

- Kemiallisten aineiden analyysi sisäilmasta tai rakennemateriaaleista

- Pölyn tai materiaalin koostumusanalyysit

- Lämpökamerakuvaus

• Viemäreiden tarkistus ja kuvaus.

• Salaojien toimivuuden tarkistus.

Tutkimustulokset esitetään raportissa, johon kootaan kaikki tutkimuksessa tuotettu tieto sisäilmaongelmien syistä ja laajuudesta. Tulokset, johtopäätökset sekä toimenpide-ehdotus ongelmien poistamiseksi pyritään esittämään mahdollisimman selkeästi, mutta tyhjentävästi. Sisäilmatutkimus info
Kuntoarvio

Kuntoarvio on selvitys jonka tavoitteena on muodostaa puolueeton kokonaiskuva kiinteistön yleiskunnosta ja sen merkittävimmistä korjaus- ja kuntotutkimustarpeista. Kuntoarviossa tarkastellaan yleisesti kiinteistön energiataloudellista kuntoa, sisäolosuhteita, terveellisyyttä ja mahdollisia riskitekijöitä, sekä ehdotetaan tarvittaessa

niihin liittyviä korjaustoimenpiteitä.

Kuntoarvio on nimensä mukaisesti arvio, johon ei sisälly tarkempaan kunnon selvittämiseen tähtääviä tutkimuksia tai mittauksia. Kuntoarvion kiinteistötarkastus perustuu pääosin aistinvaraisiin asiantuntijahavaintoihin ja ainetta rikkomattomiin menetelmiin. Koska kaikkia kohteita tai niiden kuntoon vaikuttavia seikkoja ei aina voida tarkastaa eikä luotettavasti arvioida aistinvaraisesti, voidaan tarvittaessa suositella jollekin osa-alueelle erillisen kuntotutkimuksen tekemistä (katso osio kuntotutkimus).

Kuntoarvion laatiminen on mm. osa suunnitelmallista kiinteistönpitoa, jolloin tuleviin remontteihin voidaan varautua ennalta, eikä mahdolliset korjaukset tule yllätyksenä.

HUOM! Kuntoarvio ei ole kiinteistökauppojen yhteydessä tehtävä kuntotarkastus. Drytec Oy ei tarjoa kuntotarkastus-palvelua, vaan pyydämme teitä ottamaan yhteyttä palvelua tarjoavaan yritykseen, esim. Mehtonen Consulting.

 Kuntotutkimus

Kuntotutkimuksessa rakennuksen jokin rajattu osa-alue, rakennusosa tai laitteisto tutkitaan asiantuntijan toimesta sellaisilla menetelmillä ja siinä laajuudessa, että kyseisen osa-alueen kunto, vauriomekanismit, soveltuvat korjausmenetelmät ja korjausten suositeltava ajankohta saadaan selville riittävällä tarkkuudella. Näin saadaan luotettavaa tietoa kyseisen kohteen kunnosta, korjaustarpeista ja soveltuvista korjausmenetelmistä.

Kuntotutkimus suoritetaan kun kuntoarvion silmämääräisillä menetelmillä ei ole pystytty tekemään luotettavia päätelmiä jonkin osa-alueen kunnosta. Valitut tutkimusmenetelmät riippuvat siitä, mitä rakennuksen osa-aluetta ollaan tutkimassa, mutta esimerkkejä tutkimusmenetelmistä ovat; ilmastoinnin mittaukset, rakenteiden avaaminen, näytteenotto, kosteusmittaukset, lämpökamerakuvaus, viemäreiden kuvaus ja salaojien toimivuus. Kuntotutkimus on hyvä tehdä esim. ennen korjaus- ja muutostöiden suunnitelmien laatimista.

 

 

Kosteusasiantuntijan palvelut

Ota projektiisi mukaan kosteusasiantunija! Kosteusasiantuntija takaa projektin kosteusvarmuuden tuomalla  tietoa oikeista menetelmistä, ratkaisuista ja materiaaleista esim. erilaisissa rakennusprojekteissa ja tuotekehittelyssä. Kosteusasiantuntija  johdattaa projektipäälikköä tekemään hyviä ratkaisuja ja välttämään riskirakenteita jo suunnitteluvaiheessa.  Rakennusvaiheessa tarkistetaan työmennetelmät sekä suoritetaan tarkastuksia ja kosteusmittauksia, jotta kosteusvarma rakentaminen toteutuu. Palvelun avulla vältät tekemästä valintoja jotka voivat altistaa rakennusta kosteusvaurioille tai aiheuttaa sisäilmaongelmia tulevaisuudessa.

Palvelu räätälöidään tapauskohtaisesti, sillä jokainen projekti on erilainen johtuen erilaisista toteutusympäristöistä, tavoitteista, aikatauluista, toteutustavoista, ja laajuuksista.

Ota yhteyttä meihin!

 

 

Projektinhallinta

Rakennushankkeessa hyvän lopputuloksen tuottaminen edellyttää rakentamisen kaikkien osa-alueiden hyvää hallintaa. Tarjoamme projektinhallintapalveluja joissa organisoimme korjaus- tai muutostyöprojektin resurssien sellaisella tavalla että projekti viedään päätökseen suunnitellun sisältöisenä ja laatuisena, aikataulun sekä budjetin mukaisesti.

Projektinhallintaan kuuluvat mm.

• hankesuunnittelu

• kustannuslaskenta

• suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kilpailutus

• rakentamisen valmistelu

• työnaikainen valvonta

• kohteen vastaan- ja käyttöönotto

• takuutarkastukset ja korjaustoimenpiteiden teettäminen.

Palvelu räätälöidään tapauskohtaisesti, sillä jokainen projekti on erilainen johtuen erilaisista toteutusympäristöistä, tavoitteista, aikatauluista, toteutustavoista, ja laajuuksista.

Ota yhteyttä meihin!