Kartläggning

Kartläggningen är den första byggstenen i en lyckad fukt- eller vattenskadesanering. I kartläggningsskedet utreder våra yrkeskunniga kartläggare skadans omfattning genom anvädning av resistiva mätmetoder samt mätningar av relativ fuktighet. Om en klar skadeorsak inte kan konstateras i kartläggningsskedet, lokaliseras orsaken genom att t.ex. öppna konstruktioner eller provtrycka rörsystem. En grundligt gjord kartläggning fungerar som underlag för skaderapporten som kartläggaren skriver.

Skaderapport

Skaderapporten är ett på basen av kartläggningen gjort protokoll. Objektets kartläggare överför till protokollet informationen från kartläggningen, info om objektet, info om skadan samt åtgärdsförslag/rekommendation för skadans reparation. I ett normalt vattenskadefall skickas rapporten till kunden inom en vecka från kartläggningstidpunkten. Efter att skaderapporten gjorts, kan det bygnadstekniska arbetet samt torkningen av skadeområdet påbörjas.