15.07.2020

Det lönar sig att ta hand om de fastigheter som finns!

I Finland exponeras över 600 000 människor varje dag för dålig inomhusluft som beror på fukt- och mögelskador. Samtidigt visar riksdagens granskningsutskott att kostnader relaterade till skadade byggnader rör sig årligen mellan 29-953 miljoner euro.
Det lönar sig att ta hand om de fastigheter som finns!

Det är med andra ord stora kostnader som förorsakas av byggnader som inte är friska. Man räknar med att skadorna idag finns i olika typer av byggnader - här sker både tekniskt och funktionellt föråldrande vilket är bra att tänka på när det kommer till servicen. Enklare åtgärder kan kanske utföras direkt på stället av befintlig personal medan svårare frågor alltid kräver vidare utredning av inomhusmiljön. Nuläget i kommunerna nationellt  vittnar om att vi ännu bättre än tidigare behöver ta hand om våra fastigheter i tid. Renoveringar av stora byggnader är ofta kostsamma vilket gör att en del vill skjuta på det så länge det går. 

 Andreas Herrgård, byggnadsingenjör och konsult, på Drytec säger att man behöver i agera i tid.

En del fastigheter har blivit rätt nyligen renoverade men ändå behöver man kanske 10 år senare en ny omfattande renovering.  Det beror ofta på att man inte gjort tillräckliga undersökningar och kartläggningar. Då kommer man inte åt allt, säger Herrgård. 

Ofta satsar man på nybyggnad och glömmer de gamla byggnaderna, säger Herrgård. Då man tycker man har problem med inomhusluften så är det i regel redan rätt sent - från själva konstaterande till åtgärdande är det nämligen en lång process. De kommunala fastigheterna är ofta stora och för att få fungerande lösningar krävs en noggrann planering och rätt fokus. 

Herrgårds råd till fastighetsägarna är att vara systematisk.

Gå igenom fastigheterna med jämna mellanrum. Man behöver ha en helhetssyn på läget och framför allt också en plan på alla fastigheter och var riskerna kan uppkomma.  Då har man ett grepp om läget och därmed också bättre möjligheter att förebygga i tid.